Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o Kredyt Firmowy?

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o kredyt firmowy:

 • Wypełniony wniosek o kredyt
 • Wyciąg z rejestru handlowego (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
 • Sprawozdania finansowe za ostatnie 2-3 lata (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow)
 • Projekcje finansowe (jeśli są dostępne)
 • Dowody posiadanych zabezpieczeń (np. nieruchomości, majątek obrotowy)
 • Wykaz zobowiązań finansowych
 • Dokumenty tożsamościowe osób reprezentujących firmę
 • Uchwały lub zgody organów firmy na zaciągnięcie kredytu
 • Inne dokumenty wymagane przez bank

Streszczenie

Uzyskanie kredytu firmowego może być niezbędne dla rozwoju Twojej firmy, ale wiąże się z nim szereg formalności. Jednym z najważniejszych aspektów jest skompletowanie odpowiednich dokumentów. W tym artykule przedstawimy szczegółowo wszystkie wymagane dokumenty oraz wyjaśnimy ich znaczenie.

Wprowadzenie

Kredyt firmowy to zobowiązanie finansowe, które może pomóc Twojej firmie w rozwoju i ekspansji. Jednak aby uzyskać aprobatę wniosku, musisz przedstawić kompleksowy zestaw dokumentów, które potwierdzą Twoją tożsamość, historię firmy i zdolność kredytową.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

 • Jakie są najczęstsze dokumenty wymagane do wniosku o kredyt firmowy?
  • Akt tożsamości właściciela firmy
  • Dokumenty rejestrowe firmy
  • Wykaz finansowy (bilans, rachunek zysków i strat)
 • Czy muszę dostarczyć dokumenty finansowe za cały okres działalności firmy?
  • Zwykle wymagane są dokumenty finansowe za ostatnie 2-3 lata.
 • Czy istnieją dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od rodzaju kredytu?
  • Tak, np. przy kredycie hipotecznym wymagana jest ocena nieruchomości.

Podstawowe Wymagane Dokumenty

1. Dokumenty Tożsamości

 • Dowód osobisty: Dowód tożsamości właściciela firmy lub osób upoważnionych do reprezentowania jej.
 • Paszport: W przypadku właścicieli zagranicznych.

2. Dokumenty Rejestrowe

 • Certyfikat rejestrowy: Wyciąg z rejestru handlowego lub KRS.
 • Statut lub umowa spółki: Dostarcza informacji na temat struktury własnościowej i sposobu zarządzania firmą.

3. Wykaz Finansowy

 • Bilans: Pokazuje aktywa, pasywa i kapitał własny firmy na określony dzień.
 • Rachunek zysków i strat: Wykazuje przychody, koszty i zyski firmy w określonym okresie.

4. Historia Kredytowa

 • Wydruk z BIK: Przedstawia historię spłaty zobowiązań finansowych firmy.
 • Zaświadczenia z innych instytucji finansowych: Potwierdza terminowe spłaty dotychczasowych kredytów.

5. Plan Biznesowy

 • Opis działalności: Podsumowanie działalności firmy, jej celów i strategii.
 • Prognozy finansowe: Szacowania dotyczące przyszłych przychodów i wydatków firmy.

Konkluzja

Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów jest kluczowym elementem wniosku o kredyt firmowy. Dokumentacja ta pozwala bankom ocenić Twoją tożsamość, historię firmy, zdolność kredytową i plany na przyszłość. Kompleksowe podejście do kwestii dokumentów zwiększa Twoje szanse na uzyskanie aprobaty kredytu i może pomóc Ci w realizacji celów biznesowych.

Słowa Kluczowe

 • Kredyt firmowy
 • Dokumenty wymagane
 • Wniosek o kredyt
 • Historia kredytowa
 • Plan biznesowy

Możesz również polubić…